กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางจุลีพร  โภชนาทาน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เบอร์โทร : 081-7381894
E-Mail : info@seapt.go.th