กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางนาตยา  พรหมพันธ์
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เบอร์โทร : 081-7665253
E-Mail : dvl_plg@hotmail.com

นางนภภัค ช่วยเต้า
พนักงานราการ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

เบอรโทร : 095-6122483
E-Mail : peunggamon@gmail.com

นางสาวธัญญาวดี  ทิพย์ลาย
ลูกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

เบอรโทร : 095-5054995
E-Mail : raya31012540@gmail.com